Gratis verzending vanaf €50 | Voor 15:00 uur besteld is morgen in huis

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumentenwebshop Totalskinshop.nl – maart 2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Totalskin;

4. Totalskinshop.nl: Totalskin, gevestigd te Dordrecht  (3319 HS) aan de Prunuslaan 1B;

5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Totalskin en consument waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken en waarbij in het kader van de Webshop van Totalskin, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Totalskin gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

8. Webshop: De consumentenwebshop van Totalskin;

9. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet.

10. Zaken: Al hetgeen door Totalskin op de webshop wordt aangeboden, door consument wordt gekocht en aan consument wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Totalskin op haar webshop, op alle door consument gedane aanvragen, op alle door Totalskin gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Totalskin en consument.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg door Totalskin zijn geaccepteerd.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een door Totalskin op de webshop geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Totalskin is immer gerechtigd de prijzen van de op de webshop aangeboden zaken aan te passen. Heeft consument reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met Totalskin, dan kan hij of zij geen rechten ontlenen aan de nadien door Totalskin verrichte prijswijziging(en).

3.3 Een door Totalskin op de webshop geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de webshop vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, consument kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.

3.4 Tenzij anders aangegeven, zijn de door Totalskin genoemde prijzen inclusief BTW.

3.5 De overeenkomst tussen Totalskin en consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod op de webshop en het door consument voldoen aan de door Totalskin op de webshop gestelde voorwaarden, waaronder onder meer een eventueel door Totalskin verlangde (volledige) aanbetaling wordt begrepen.

3.6 Totalskin bevestigt zo spoedig mogelijk de aanvaarding door consument. Een bericht op de webshop, dan wel op een andere voor consument zichtbare website, waaruit blijkt dat de aanvaarding van het aanbod is ontvangen, wordt aangemerkt als een dergelijke bevestiging. Ontbreekt een dergelijk bericht op de webshop c.q. op een voor consument zichtbare website, dan verzendt Totalskin een bevestiging via elektronische weg. Een door Totalskin per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox van consument, dan wel in de mailbox van een door consument aangewezen derde ontvanger.  

3.7 Tenzij Totalskin schriftelijk of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, is Totalskin niet gebonden aan de aanvaarding door consument indien deze aanvaarding afwijkt van het aanbod van Totalskin. 

3.8 Totalskin kan kennelijke evidente fouten in de op de webshop vermelde prijzen immer herstellen. Indien consument een overeenkomst heeft gesloten met Totalskin, waarbij sprake is van een kennelijke evidente fout van de vermelde prijs, is Totalskin gerechtigd deze prijs aan te passen. Consument is aan deze prijswijziging gebonden. In dergelijk geval kan consument de overeenkomst met Totalskin binnen veertien werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk, dan wel via elektronische weg ontbinden. 

3.9 Totalskin kan zich – binnen de wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of consument aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst met consument. Indien Totalskin op grond van dit onderzoek hiertoe goede gronden heeft, is zij gerechtigd de met consument gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat consument recht heeft op enige schadevergoeding. Indien Totalskin hierom verzoekt, is consument verplicht zekerheden te verstrekken voor het nakomen van zijn of haar verplichtingen jegens Totalskin.

3.10 Totalskin is bevoegd de met consument overeengekomen koopprijs binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. Consument heeft in dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Totalskin binnen veertien werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk, dan wel via elektronische weg te ontbinden.

3.11 Totalskin is bevoegd de met consument overeengekomen prijs zonder opgaaf van redenen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen. Consument is in dergelijk geval gebonden aan deze prijswijziging.

4. Betaling

4.1 Betaling door consument dient te geschieden op de door Totalskin op de webshop aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Totalskin aangegeven wijze is verricht.

4.2 Indien Totalskin op de webshop verzoekt om volledige vooruitbetaling en consument hiertoe bij aanvaarding van het aanbod overgaat, heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

4.3 Indien consument niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Totalskin hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heeft consument niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Totalskin schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen consument en Totalskin geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan consument, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

4.4 Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Totalskin te melden.

4.5 Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van consument. Het saldo van de betreffende giro- of bankrekening wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de giro- of bankinstelling door de verwerking van de opdracht tot betaling aan Totalskin ontstane kosten.

4.6 Door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met Totalskin gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met Totalskin gesloten overeenkomst.

4.7 Bij niet of niet tijdige betaling is consument in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Totalskin gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met niet of met te late betalingen, komen ten laste van consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de overeengekomen koopprijs van de zaken, met een minimum van € 200,00 excl. BTW.

4.8 Consument kan zich slechts op overmacht beroepen indien hij of zij Totalskin daarvan onmiddellijk, nadat de omstandigheden waaraan de vermeende overmacht wordt toegeschreven zich voordoen of bekend worden, schriftelijk, dan wel via elektronische weg, en voorzien van de nodige bewijsstukken, in kennis stelt. 

5. Levering

5.1 De door Totalskin op de webshop of elders vermelde levertijden hebben een indicatieve strekking en zijn derhalve geen fatale termijnen. Hier kunnen door consument dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij overschrijding van een termijn dient consument Totalskin schriftelijk, dan wel via elektronische weg, in gebreke te stellen.

5.2 De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, Totalskin alle benodigde gegevens van consument heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door consument verschuldigde (vooruitbetaling van de) koopprijs is ontvangen.   

5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij Totalskin en op een normale toelevering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van Totalskin vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vinden leveringen plaats op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

5.5 Totalskin is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met consument gesloten overeenkomst.

5.6 Tenzij Totalskin schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door Totalskin vermelde levertijden niet in het geval dat de door consument gekochte zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.

5.7 Het risico van de door consument gekochte zaken gaat over op consument op het moment van bezorging door Totalskin, of een door Totalskin aangewezen vervoerder, op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

5.8 Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Totalskin bevoegd om een vervangende zaak te regelen. Uiterlijk bij de bezorging van de vervangende zaak zal aan consument worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. Ontbindt consument in dergelijk geval de overeenkomst op afstand met Totalskin binnen veertien werkdagen na ontvangst van de vervangende zaak, dan komen de kosten van het terugzenden van het goed ten laste van Totalskin.

5.9 Blijkt levering van een bestelde zaak onmogelijk te zijn en maakt Totalskin geen gebruik van haar bevoegdheid om een vervangende zaak te regelen, dan stelt Totalskin binnen dertig dagen nadat consument de bestelling bij Totalskin heeft gedaan consument hiervan op de hoogte. Na deze kennisgeving zorgt Totalskin binnen dertig dagen voor een kosteloze teruggave van het door consument aan Totalskin betaalde bedrag.

6. Herroepingsrecht consument

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

6.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Totalskin, Prunuslaan 1B, 3319HS Dordrecht, Nederland, info@Totalskinshop.nl, Telefoon: + 31 (0)78 621 2322) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde retourformulier voor herroeping (in uw order), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
6.3 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

6.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering 
van:

– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
– producten die een beperkte houdbaarheid hebben; 
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– Consument kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden.     

6.5 Indien consument zich op het herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Totalskin worden ontvangen is consument slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan Totalskin verschuldigd. Worden de zaak en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Totalskin ontvangen, dan is consument aansprakelijk voor de hierdoor door Totalskin geleden en te lijden schade.  

6.6 Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van Totalskin doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Totalskin (klanten service). Terugzending geschiedt voor risico van consument. Totalskin is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

6.7 De bedenktijd en het herroepingsrecht van consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

7. Reclames

7.1 De controle en keuring op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht en de eventuele emballage van de geleverde zaken berust bij consument. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aangenomen.

7.2 Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen na ontvangst van de zaken, door consument schriftelijk dan wel via elektronische weg bij Totalskin zijn ingediend, bij gebreke waarvan consument geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.

7.3 Reclames geven consument geen recht om betaling over het niet-betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

7.4 Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van Totalskin doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Totalskin (customer service). Terugzending geschiedt voor risico van consument. Totalskin is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

8. Samples

8.1 Indien door of namens Totalskin samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door Totalskin aan consument verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.

8.2 Afwijkingen van verstrekte samples geven consument nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de door Totalskin geleverde zaken gaat pas op consument over nadat het volledig door consument aan Totalskin verschuldigde bedrag is betaald.

9.2 Consument mag de zaken, voordat de eigendom daarvan op hem of haar is overgegaan, niet verkopen, doorleveren, vervreemden of bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

9.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt Totalskin onherroepelijk door consument gemachtigd om, indien deze zijn of haar jegens Totalskin aangegane betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen.

9.4 Bij terugname van zaken door Totalskin zal Totalskin de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde die deze zaken bij terugname blijken te hebben.

10. Verbod doorverkoop

10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg, gegeven expliciete toestemming van Totalskin, is het consument verboden de zaken die geleverd zijn door Totalskin en/of van Totalskin afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van Totalskin.

10.2 Overtreding door consument van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens consument in de zin van artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden.

11. Overmacht

11.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Totalskin het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Totalskin geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor Totalskin niet in staat is haar verplichtingen jegens consument na te komen.

11.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of webshop, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.4 Totalskin kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Totalskin haar verbintenis had moeten nakomen.

11.5 Consument kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

11.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat consument niet van zijn of haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

12. Opschorting en Ontbinding

12.1 Indien consument niet, dan wel niet tijdig, aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, consument een of enige andere van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Totalskin niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval consument failliet is verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing is verklaard, de consument onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin consument niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, de consument bewust onjuiste informatie heeft verstrekt van dien aard dat Totalskin bij kennis van de juiste stand van zaken geen overeenkomst met consument had gesloten en in geval consument geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de vorderingen van Totalskin onmiddellijk en volledig opeisbaar en is consument van rechtswege in verzuim. Totalskin is in dat geval voorts bevoegd tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met consument en/of tot opschorting van haar verplichtingen tot het moment waarop consument zijn of haar betalingsverplichtingen jegens Totalskin volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.  

12.2 Indien inontvangstneming driemaal door consument achterwege blijft en consument na een aanmaning daartoe zich niet bereid verklaart te betalen, kan Totalskin de overeenkomst met consument onmiddellijk ontbinden.  

12.3 Totalskin is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheden te stellen voor de voldoening van zijn of haar verplichtingen en deze zekerheid of onvoldoende is, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Totalskin kan worden gevergd.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Totalskin op consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Totalskin de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.5 Indien Totalskin op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl consument, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling is verplicht.

13. Garanties en beperking aansprakelijkheid

13.1 Totalskin garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken, conform de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde specificaties en omschrijvingen.

13.2 Consument kan er jegens Totalskin niet meer op beroepen dat hetgeen door Totalskin is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij of zij Totalskin daarvan niet kennis heeft gegeven binnen twee maanden nadat hij of zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

13.3 Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van consument.

13.4 Totalskin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Totalskin is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.5 Totalskin kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Totalskin aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.6 Totalskin is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

13.7 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Totalskin is de aansprakelijkheid van Totalskin voor schade uit hoofde van de tussen consument en Totalskin bestaande overeenkomst of van een jegens consument gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de hoogte van de door consument betaalde koopprijs met betrekking tot de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

13.8 Totalskin is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, indien de geleverde zaken niet overeenkomstig de bestemming zijn gebruikt, dan wel op enige andere wijze onoordeelkundig of oneigenlijk zijn gebruikt, indien de zaken zijn gebruikt na de houdbaarheidsdatum, indien de zaken onjuist zijn opgeslagen, indien de schade is ontstaan door allergische reacties of andere reacties van het menselijk lichaam, terwijl consument hier middels de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel op enige ander wijze door Totalskin hiervoor is gewaarschuwd en/of op is gewezen, indien de schade is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, indien de schade is ontstaan doordat consument in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel indien de schade het gevolg is van omstandigheden waar Totalskin geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

13.9 Elke aansprakelijkheid van Totalskin vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de zaken door Totalskin aan consument zijn geleverd.   

13.10 Totalskin is gerechtigd een eventuele aan consument te betalen schadevergoeding te verrekenen met de nog door consument aan Totalskin verschuldigde koopprijs, rente en kosten daaronder begrepen.

13.11 Consument vrijwaart Totalskin volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Totalskin aan consument geleverde zaken.

13.12 Totalskin is onder geen beding aansprakelijk voor de door Totalskin ingeschakelde derde veroorzaakte schade.

14. Overige bepalingen

14.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

14.2 Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is/zijn, zal dat artikel of die artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

14.3 Op de overeenkomst(en) tussen Totalskin en consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst tussen Totalskin en consument, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen Totalskin en consument, zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Rotterdam, tenzij consument binnen een maand nadat Totalskin zich schriftelijk jegens consument op dit beding heeft gewezen, schriftelijk dan wel via elektronische weg uitdrukkelijk aan Totalskin kenbaar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

14.5 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.  

Algemene voorwaarden site

Deze pagina geeft je (samen met de documenten die hierin vermeld worden) informatie over de voorwaarden betreffende het gebruik van onderstaande website:

www.Totalskinshop.nl

(de “Site”) hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen voordat je een van de sites begint te gebruiken.

Door een van de sites te gebruiken, geef je te kennen dat je deze voorwaarden aanvaardt en dat je akkoord bent om aan deze voorwaarden te voldoen. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de sites dan niet te gebruiken.

1. INFORMATIE OVER ONS
www.Totalskinshop.nl, is een site van Totalskin: Prunuslaan 1B 3319HS Dordrecht, NEDERLAND, ingeschreven in Nederland onder nummer 24401781 (“Totalskin”)

2. TOEGANG TOT DE SITES
De toegang tot de sites is toegestaan op een tijdelijke basis en Totalskin behoudt zich het recht voor om de sites zonder kennisgeving in te trekken of aan te vullen (zie verder). Totalskin zal niet aansprakelijk zijn als de site om een of andere reden een tijdlang of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.Van tijd tot tijd kan Totalskin de toegang tot de volledige sites of tot gedeelten daarvan beperken tot gebruikers die bij ons geregistreerd zijn. 
Als je een gebruikersidentificatie kiest of krijgt, een wachtwoord, of enige andere informatie ontvangt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van Totalskin, moet je dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag je deze niet aan enige derde partij onthullen. 
Totalskin heeft het recht om een dergelijke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, door jou gekozen of door ons toegewezen, uit te schakelen als je naar mening van Totalskin nagelaten hebt om een van de bepalingen in de voorwaarden voor het gebruik na te leven. 
 Je bent verantwoordelijk voor alle nodige regelingen voor de toegang tot de sites. Je bent er ook verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang tot de sites hebben via jouw internetverbinding deze voorwaarden kennen en deze naleven.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Totalskin is de eigenaar of de vergunninghouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de sites en van de informatie die erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door het copyright en andere wetten en verdragen ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. 
Je mag een kopie afdrukken, je mag extracten downloaden van de pagina(‘s) van de sites voor uw persoonlijk gebruik en je mag de aandacht van anderen binnen jouw organisatie vestigen op de informatie die op de sites gepubliceerd is. 
Je mag het papier of de digitale kopies van materiaal dat je afgedrukt hebt, of gedownload hebt niet wijzigen en je mag geen afbeeldingen, foto’s, video of audiosequenties, of enige grafieken los van de begeleidende tekst gebruiken. 
De status van Totalskin (en die van geïdentificeerde medewerkers) als auteur(s) van de informatie op de site moet steeds vermeld worden. 
Je mag geen enkel deel van de informatie op de sites gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een vergunning van ons of van de licentiehouders ontvangen te hebben. Als je delen van de site afdrukt, kopieert of gedownload hebt en daarbij deze gebruiksvoorwaarden schendt, zal jouw recht om de sites te gebruiken onmiddellijk vervallen en moet je, naar keuze van Totalskin, alle kopies van de informatie die je eventueel in jouw bezit hebt teruggeven of vernietigen.

4. VERTROUWEN IN DE GEPUBLICEERDE INFORMATIE 
Commentaren en andere materialen die op de sites gepubliceerd zijn, zijn niet bedoeld als advies waarop je jezelf kan verlaten. Totalskin wijst dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat in dergelijke informatie gesteld werd door enige bezoeker van de sites, of door gelijk welke persoon die informatie inwint aan de hand van de inhoud van de sites.

5. DE SITES VERANDEREN REGELMATIG 
Totalskin heeft de bedoeling de sites regelmatig te actualiseren en kan de inhoud op welk moment dan ook wijzigen. Sommige informatie op de sites kan op een bepaald moment verouderd zijn en Totalskin is niet verplicht om dergelijke informatie te actualiseren.

6. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
De informatie die op de sites gepubliceerd wordt, wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid. In de mate dat dit toegestaan is door de wet, sluiten Totalskin, andere leden van de bedrijvengroep van Totalskin en derde partijen verbonden met Totalskin hierbij uitdrukkelijk uit:

o 6.1 : alle voorwaarden, waarborgen en andere bepalingen die anders opgelegd worden door de statuten, het gemeenrecht of de wet op de billijkheid en

o 6.2 : alle aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verliezen, schade of gevolgschade die een gebruiker geleden heeft in verband met de sites of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, of de resultaten van het gebruik van de sites, enige website die daaraan gekoppeld is en informatie die erop gepubliceerd werd, inclusief, zonder daartoe beperkt te zijn, enige aansprakelijkheid voor andere verliezen of schade van gelijk welke aard, ongeacht of deze nu ontstaan is of veroorzaakt werd door schuld (inclusief nalatigheid), schending van het contract of andere, zelfs indien dit voorspelbaar is. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Totalskin voor de dood sterfgeval of voor persoonlijke verwondingen voortvloeiend uit haar nalatigheid, noch op haar aansprakelijkheid voor een frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele zaak, noch op een andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder de geldende wet.

7. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN DE SITES
Totalskin verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid. Door gebruik te maken van de sites geef je toelating voor een dergelijke verwerking en waarborg je dat alle door jouw verstrekte gegevens juist zijn.

8. KOPPELING NAAR DE SITES
 Je mag een koppeling maken naar de homepage van Totalskin, vooropgesteld dat je dit doet op een eerlijke en legale manier en dat dit de reputatie van Totalskin niet schaadt en zonder dat je er voordeel uit haalt, maar je mag geen koppeling maken op een dusdanige manier dat je suggereert deel uit te maken van een associatie, of waarbij je een goedkeuring of erkenning van Totalskin suggereert, waar er geen is. Je mag geen koppeling maken naar enige website die niet jouw eigendom is. De sites mogen niet opgenomen worden op andere sites en je mag ook geen koppeling creëren naar enig deel van de sites, met uitzondering van de homepage. Totalskin behoudt zich het recht voor om de toelating voor een koppeling zonder kennisgeving in te trekken. Als je enig ander gebruik wilt laten maken van de informatie op sites dan hierboven vermeld, richt jouw verzoek dan tot info@Totalskinshop.nl.

9. KOPPELINGEN VAN DE SITES
Waar de sites koppelingen bevatten naar andere sites en resources verstrekt door derde partijen, worden deze koppelingen alleen ter informatie verstrekt. Totalskin heeft geen controle over de inhoud van deze sites of resources en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze sites of voor enig verlies of schade voortvloeiend uit hun gebruik.

10. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE RECHT
De Nederlandse en Belgische zullen de niet-exclusieve jurisdictie hebben over enige claims voortvloeiend uit, of verband houdend met een bezoek aan de sites en Totalskin behoudt zich het recht voor om een procedure tegen jou in te spannen in het land van jouw woonplaats of enig ander relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de Europese wet.

11. WIJZIGINGEN
Totalskin kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. Je wordt verondersteld deze pagina af en toe na te kijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die Totalskin aangebracht heeft, aangezien deze voorwaarden voor jou bindend zijn. Sommige bepalingen opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook teniet gedaan worden door bepalingen of kennisgevingen die elders op de sites gepubliceerd worden.